B-IR1GB

شروع از
1,490,000 ریال /mo

1 گیگابایت رم DDR4
یک هسته CPU
20 GB فضای SSD
پهنای باند نامحدود
مرکز داده آسیاتک
سیستم عامل انتخابی
+ پنل مدیریت

B-IR-2GB

شروع از
1,890,000 ریال /mo

2 گیگابایت رم DDR4
یک هسته CPU
30 GB فضای SSD
پهنای باند نامحدود
مرکز داده آسیاتک
سیستم عامل انتخابی
+ پنل مدیریت

B-IR-3GB

شروع از
2,190,000 ریال /mo

3 گیگابایت رم DDR4
یک هسته CPU
40 GB فضای SSD
پهنای باند نامحدود
مرکز داده فراسو
سیستم عامل انتخابی
+ پنل مدیریت

B-IR-4GB

شروع از
2,990,000 ریال /mo

4 گیگابایت رم DDR4
دو هسته CPU
50 GB فضای SSD
پهنای باند نامحدود
مرکز داده آسیاتک
سیستم عامل انتخابی
+ پنل مدیریت

B-IR5GB

شروع از
3,290,000 ریال /mo

5 گیگابایت رم DDR4
دو هسته CPU
50 GB فضای SSD
پهنای باند نامحدود
مرکز داده آسیاتک
سیستم عامل انتخابی
+ پنل مدیریت

B-IR-6GB

شروع از
3,990,000 ریال /mo

6 گیگابایت رم DDR4
سه هسته CPU
50 GB فضای SSD
پهنای باند نامحدود
مرکز داده آسیاتک
سیستم عامل انتخابی
+ پنل مدیریت

B-IR-7GB

شروع از
4,290,000 ریال /mo

7 گیگابایت رم DDR4
سه هسته CPU
50 GB فضای SSD
پهنای باند نامحدود
مرکز داده آسیاتک
سیستم عامل انتخابی
+ پنل مدیریت

B-IR-8GB

شروع از
5,290,000 ریال /mo

8 گیگابایت رم DDR4
چهار هسته CPU
50 GB فضای SSD
پهنای باند نامحدود
مرکز داده آسیاتک
سیستم عامل انتخابی
+ پنل مدیریت